posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Krediti in poroštva za okoljske naložbe Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad spodbuja razvoj na podro?ju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomo?i. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.

Dejavnosti sklada so zlasti:

 • kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,
 • izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja,
 • finan?no, ekonomsko in tehni?no svetovanje in
 • naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.

 

Na skladu dodeljujejo kredite za okoljske investicije na podlagi javnih razpisov:

 • v programu kreditiranja okoljskih naložb ob?anov in
 • v programu kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

 

 

Program kreditiranja okoljskih naložb ob?anov

Program so za?eli izvajati v maju 1996, potem ko so pri Svetovni banki pridobili kredit v višini 30 milijonov DEM. Sredstva so namenili sofinanciranju prehodov na ?istejše vire energije ogrevanja. Pilotno fazo so izvedli že leto prej, ko so za obmo?je Maribora prvi? ponudili takšne kredite. S sredstvi Svetovne banke so projekt razširili na obmo?je celotne Slovenije.

V letu 2008 so kreditirali naslednje namene:

 • vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
 • raba obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoje?ih stanovanjskih objektov,
 • gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov, pri katerih kooeficient specifi?nih transmisijskih izgub stavbe ne presega 0,25 W/m2K,
 • nakup energetsko u?inkovitih naprav,
 • nakup okolju prijaznih vozil,
 • odvajanje in ?iš?enje odpadnih voda,
 • nadomeš?anje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • u?inkovita raba vodnih virov,
 • oskrba s pitno vodo.

 

Podatki o teko?ih razpisih Eko sklada

 

 

Program kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov

V okviru tega programa Eko sklad kreditira naložbe v :

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, in sicer za

 • sodobne naprave za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki izkoriš?ajo obnovljive vire energije,
 • objekte in naprave za proizvodnjo energije ali soproizvodnjo toplote in elektri?ne energije iz obnovljivih virov energije,
 • objekte in naprave za soproizvodnjo toplote in elektri?ne energije iz fosilnih goriv,
 • nakup vozil na elektri?ni ali hibridni pogon v cestnem prometu,
 • razli?ne ukrepe u?inkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih,
 • obnovo obstoje?e javne razsvetljave, s katero se doseže ustrezen prihranek elektri?ne energije,
 • celovito obnovo obstoje?ih objektov z izkazanim ustreznim koeficientom za toplotne izgube,
 • gradnjo novih nizkoenergijskih objektov z izkazanim ustreznim koeficientom za toplotne izgube.

 

Zmanjševanje drugih emisij v zrak, in sicer za

 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu in
 • naprave za ?iš?enje dimnih plinov in odpadnega zraka.

 

Gospodarjenje in u?inkovito ravnanje z odpadki, in sicer za

 • sisteme, naprave in vozila z motorjem EURO 5, za zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov,
 • sisteme in naprave za zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov v tehnoloških procesih,
 • zamenjavo azbestnih strešnih kritin ob hkratni toplotni izolaciji podstrešja na objektih za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva.

 

Varstvo voda, in sicer za

 • ?istilne naprave za komunalne odpadne vode z zmogljivostjo do 15.000 PE,
 • ?istilne naprave za tehnološke odpadne vode,
 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaženje voda v tehnološkem procesu ali omogo?ajo prihranek pitne vode,
 • predpripravo in naprave za ?iš?enje opore?nih virov pitne vode.

 

Odvajanje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo, ?e gre za zagotavljanje prihrankov pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

 

Podatki o teko?ih razpisih Eko sklada

 

Vir in dodatne informacije: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 

<<< Nazaj na ostala posojila

 

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: