posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Kako do denarja, ki vam ga dolgujejo?

V današnjem ?asu, ki ga zaznamujejo posledice svetovne gospodarske krize, se veliko število ljudi sre?uje s problemom pla?ilne nediscipline svojih dolžnikov. Kakšne možnosti naša zakonodaja ponuja upnikom?

Za odgovor na to zakomplicirano vprašanje smo povprašali naše strokovnjake iz ra?unovodske hiše Contall.

Izvedeli smo, da je  temeljni postopek za dosego popla?ila zapadle neporavnane terjatve, izvršilni postopek.

Izvršilni postopek se lahko sproži na podlagi izvršilnega naslova (npr. sodbe ali sodne poravnave) ali na podlagi verodostojne listine (npr. ra?una ali menice). Za popla?ilo svoje denarne terjatve lahko upnik predlaga naslednja sredstva izvršbe: prodajo premi?nin, prodajo nepremi?nin, prenos denarne terjatve, vnov?enje drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodajo deleža družbenika in prenos sredstev, ki so pri organizacijah, pooblaš?enih za pla?ilni promet.

?e upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri organizacijah za pla?ilni promet, na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na pla?o, v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti dolo?nih podatkov s tem v zvezi, saj bo sodiš?e po pravnomo?nosti sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti opravilo poizvedbe o teh podatkih.

V kolikor pa upnik razpolaga s podatki o premoženju dolžnika, na katerega je mogo?e se?i z izvršbo, je smiselno, da na to premoženje ?im prej predlaga postopek izvršbe, da si tako pri popla?ilu zagotovi ?im boljši vrstni red. Postopek vložitve predloga za izvršbo je v primeru izvršbe za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine mo?no poenostavljen, saj lahko v tem primeru predlog za izvršbo vloži tudi upnik sam s pomo?jo predpisanega elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletni strani Vrhovnega sodiš?a Republike Slovenije.

 

Kaj ?e je dolžnik pla?ilno nesposoben?

Zoper dolžnika, ki je insolventen, to je trajnejše nelikviden oziroma dolgoro?no pla?ilno nesposoben, lahko upnik predlaga za?etek ste?ajnega postopka, ki v kon?ni posledici pomeni prenehanje dolžnika. V tem primeru mora predlagatelj založiti predujem za kritje za?etnih stroškov ste?ajnega postopka. V kolikor predlagatelj nima sredstev za založitev tega predujma, je lahko upravi?en do brezpla?ne pravne pomo?i v obliki oprostitve pla?ila predujma.

Sodiš?e za?ne ste?ajni postopek, ?e upnik izkaže svojo zapadlo neporavnano terjatev do dolžnika, okoliš?ino, da dolžnik zamuja s pla?ilom te terjatve ve? kot dva meseca ter ?e sodiš?e ugotovi, da je dolžnik insolventen. Dolžnik ima pri tem vedno možnost, da pred odlo?itvijo sodiš?a o za?etku ste?ajnega postopka predlaga za?etek postopka prisilne poravnave. Postopek prisilne poravnave poteka na podlagi predloga dolžnika, da se njegove obveznosti do upnikov zmanjšajo za nek sorazmerni del ter da se podaljšajo roki pla?ila teh obveznosti. O predlogu za prisilno poravnavo glasujejo tisti upniki dolžnika, ki v postopku prijavijo svoje terjatve v skladu z zakonom. Predlog za prisilno poravnavo je sprejet, ?e zanj glasujejo upniki, katerih terjatve predstavljajo šestdeset odstotkov vseh obveznosti dolžnika. V primeru, da sodiš?e za?ne ste?ajni postopek, pri ?emer velja poudariti, da lahko za?etek takšnega postopka predlaga tudi dolžnik sam in drugi upravi?eni predlagatelji, ki jih dolo?a zakon, pa se premoženje dolžnika proda v celoti, upniki pa se iz tega premoženja popla?ajo po vrstnem redu in na na?in, kot ga dolo?a zakon.

Obi?ajno so v ste?aju terjatve upnikov popla?ane zgolj v sorazmernem delu. V kolikor je nad dolžnikom za?et ste?ajni postopek, morajo upniki svoje terjatve v postopku pravo?asno prijaviti, saj le v tem primeru lahko dosežejo popla?ilo iz ste?ajne mase. Rok za prijavo terjatve znaša tri mesece od objave oklica o za?etku ste?ajnega postopka na spletni strani AJPES-a. Iz tega razloga je zelo pomembno, da upniki redno spremljajo, ali je morebiti nad njihovim dolžnikom za?et ste?ajni postopek.

 

Kdaj pa se upnikom sploh spla?a predlagati ste?aj?

Vsekakor ne v primeru, ko obstajajo realne možnosti uspešne realizacije izvršbe v nekem doglednem ?asu. V primeru pa, da se dolžnikovo ekonomsko stanje vse bolj poslabšuje, dolžnik pa ni pripravljen ne poravnati svoje terjatve ne predlagati postopka prisilne poravnave, upnikom kot skrajna rešitev preostane še predlog za za?etek ste?ajnega postopka, v okviru katerega bodo lahko dosegli vsaj delno popla?ilo svojih terjatev.

Upniki, ki v ste?ajnem postopku niso dosegli polnega popla?ila svojih terjatev, lahko povra?ilo nastale škode uveljavljajo tudi zoper ?lane poslovodstva oziroma zoper ?lane nadzornega sveta dolžnika. Zakon namre? natan?no dolo?a ukrepe, ki jih morata izvesti poslovodstvo in nadzorni svet družbe, ko družba postane insolventna. ?e ?lani poslovodstva ali nadzornega sveta to svojo obveznost kršijo (npr. v ?asu insolventnosti preusmerijo poslovanje ali finan?ne tokove na drugo pravno ali fizi?no osebo), so lahko odškodninsko odgovorni upnikom družbe. To pomeni, da lahko upniki v tem primeru za nastalo škodo tožijo neposredno direktorja ali ?lana nadzornega sveta dolžnika, nad katerim je bil izveden ste?ajni postopek.

Za obveznosti dolžnika, ki je gospodarska družba, pa lahko odgovarjajo tudi družbeniki družbe, in sicer v okviru t.i. instituta spregleda pravne osebnosti, ki ga ureja Zakon o gospodarskih družbah. Družbeniki odgovarjajo za obveznosti družbe v naslednjih primerih:

- ?e družbo kot pravno osebo zlorabijo za oškodovanje svojih ali njenih upnikov
- ?e so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem
- ?e so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, ?eprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam ter
- ?e so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan.
V teh primerih lahko upnik svojo terjatev uveljavlja neposredno od družbenika dolžnika.

Ne bo pa odve? opozoriti, da te procesne možnosti ne bodo uporabne v vsakem primeru, ko upniki v ste?aju ne dosežejo popla?ila svojih terjatev. Dokazovanje elementov odgovornosti je namre? v teh primerih izredno težavno. Tako je npr. pri spregledu pravne osebnosti potrebno dokazati naklepno oziroma malomarno ravnanje oseb, katerih osebno odgovornost za obveznosti družbe želi upnik uveljaviti. Tudi sodna praksa ta institut uporablja zadržano, saj bi se v nasprotnem primeru lahko izni?il smisel ureditve kapitalskih družb in s tem rešitev, da družbeniki praviloma za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

 

Ž.K., 31. marec 2010

Vir: Cekin.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: